Skip to the main content

Huishoudelijk Reglement BVK

 

Huishoudelijk Reglement

Bridgevereniging De Kwakel (BVK)

 

Laatste wijziging/bijhouding (voor zover na te gaan) is 1989.

Attentie:

De vanaf 1989 aangehouden c.q. ontstane wijzigingen, aanvullingen en opmerkingen zijn bijgewerkt op peildatum januari 2007 en zullen worden voorgelegd in een algemene ledenvergadering.

 

Huishoudelijk Reglement

 

 

Leden

Artikel 1.

 1. Het bestuur publiceert de namen en adressen van aangenomen leden zo spoedig mogelijk nadat de nieuwe leden bericht van toelating hebben ontvangen, door schriftelijke publicatie op het prikbord in de speelgelegenheid casu quo mondeling op de speelavonden, dan wel op andere wijze.

Eenieder die tot de vereniging toetreedt – echter met uitzondering van begunstigers – worden daardoor lid van de Nederlands Bridge Bond daar de vereniging bij deze Bond is aangesloten.

 1. Het bestuur kan de mogelijkheid tot toelating van nieuwe leden tijdelijk opschorten, indien de juiste verhouding tussen het aantal actieve leden en de beschikbare capaciteit van de speelruimte zou worden verstoord.

Degenen die zich tijdens deze opschorting bij het secretariaat van de vereniging aanmelden, worden op een wachtlijst geplaatst in de volgorde van hun aanmelding.

Toelating van nieuwe leden geschiedt overeenkomstig de volgorde op de wachtlijst.

 1. Indien het lidmaatschap van de vereniging door het bestuur is opgezegd op grond van het feit dat het lid zijn financiële verplichting tegenover de vereniging niet is nagekomen, wordt het lidmaatschap door aanzuivering van de schuld niet herkregen. Het bewuste ex-lid zal het lidmaatschap opnieuw dienen aan te vragen, als ware het een nieuw lid.
 2. Ereleden zijn die als zodanig door de algemene vergadering zijn benoemd bij een besluit, genomen met een meerderheid van tenminste twee/derde (2/3) van de geldig uitgebrachte stemmen.

Ereleden hebben dezelfde rechten en verplichtingen als in de wet en de statuten van de vereniging aan de gewone leden zijn toegekend, echter met uitzondering van de verplichting tot betaling van de contributie.

Ereleden zijn wél een eventuele afdracht aan de Nederlandse Bridge Bond verschuldigd, welk bedrag door de vereniging aan deze Bond zal worden betaald.

 

Absentie/introductie

Artikel 2.

 1. Indien van een bridgekoppel/-paar één van de partners of het complete paar voor de volgende speelavond is verhinderd, heeft het paar gezamenlijk de verplichting dit zo vroeg mogelijk (door bijvoorbeeld aantekening in het absentieschrift van de wedstrijdleiding), doch uiterlijk op de speeldag vóór 13:00 uur bij de wedstrijdleiding te melden.
 2. Indien van een bridgepaar één van de partners is verhinderd dan is de speler bevoegd een invaller te introduceren en dient dit voor 17:00 uur te melden bij de wedstrijdleiding.
 3. Het bestuur of de wedstrijdleiding kan ten aanzien van introductie andere regels vaststellen.
 4. De met een invaller behaalde score kan door de wedstrijdleiding worden aangepast.

 

Contributies en entreegelden

Artikel 3.

 1. De jaarlijkse contributie dient elk jaar vóór 15 oktober op een door de penningmeester aan te geven wijze te zijn voldaan.
 2. Het bestuur kan in door haar te bepalen gevallen, uitstel verlenen van contributiebetaling, een reductie toestaan, dan wel toestaan dat de betaling in termijnen geschiedt.
 3. De algemene ledenvergadering kan bepalen dat nieuwe leden entreegeld dienen te betalen. Zij stelt tevens de hoogte daarvan vast.

 

Werkzaamheden van het bestuur

Artikel 4.

 1. De voorzitter is belast met:
  • Het leiden van de vereniging als eerst verantwoordelijke in de breedste zin des woords.
  • Het in- en extern vertegenwoordigen van de vereniging.
  • Het leiden van bestuurs- en ledenvergaderingen.
 2. De secretaris is belast met:
  • Correspondentie/briefwisseling aangaande de vereniging.
  • Het zorg dragen voor het up-to-date zijn van de website van de vereniging:

http://www.nbbportal.nl/1056/index.html

 • Het verzorgen van agenda en notulen van alle vergaderingen.
 • Het zorg dragen voor het jaarverslag.
 • Het bijhouden van de ledenadministratie via de website van de vereniging.
 • Het voeren van de algemene administratie.
 • Het bijhouden van het verenigingsarchief.
 1. De penningmeester is belast met:
  • Het houden van de financiële administratie.
  • Het in bewaring hebben van alle geldmiddelen van de vereniging.
  • Het zorg dragen voor de jaarlijkse begroting, balans en jaarverslag.
 2. Een bestuursvergadering kan slechts geldige besluiten nemen indien tenminste de helft van het aantal bestuursleden aanwezig is. Een geldig besluit is tevens genomen indien de gewone meerderheid van het bestuur schriftelijk verklaart met een schriftelijk gedaan voorstel in te stemmen.
 3. Het bestuur kan commissies instellen, die verantwoording aan het bestuur zijn verschuldigd. De commissies houden het bestuur gedurende het verenigingsjaar op geregelde tijden op de hoogte.
 4. De commissies hebben geen vertegenwoordigingsbevoegdheid
 5. De door een commissie te volbrengen taak wordt, zo deze niet uit de statuten of het huishoudelijk reglement voortvloeit, door het bestuur omschreven.
 6. Het bestuur heeft het recht bestuursleden af te vaardigen om (ad-hoc en commissie-) vergaderingen, de vereniging betreffend, bij te wonen.

 

Algemene vergadering

Artikel 5.

 1. Jaarlijks wordt op initiatief van het bestuur een algemene vergadering (de jaarvergadering) gehouden binnen zes maanden na afloop van het verenigingsjaar.

Op de agenda worden o.a. geplaatst de jaarverslagen, het verslag van de financiële commissie (kascommissie; zie art 5.2) en de benoeming van bestuursleden, overige functionarissen (o.a. voor de Wedstrijdcommissie/Weco) en leden financiële commissie (voor verspreiding van de stukken zie art. 7 D4.).

De agenda en relevante stukken dienen tenminste 10 dagen voor de dag van de vergadering beschikbaar te zijn voor leden.

Kandidaatstelling voor eventuele benoeming van functies kunnen tot 5 dagen voor de algemene vergadering bij de secretaris schriftelijk worden ingediend.

 1. Jaarlijks wordt op initiatief van het bestuur door de algemene vergadering een financiële commissie (kascommissie) benoemd bestaande uit twee leden. Deze commissie is bevoegd alle financiële stukken in te zien en brengt verslag uit aan de algemene vergadering.
 2. Goedkeuring van de jaarverslagen en financiële verantwoording van het bestuur door de algemene vergadering, houdt décharge in van het bestuur voor het gevoerde beleid en beheer.
 3. Naast de jaarlijkse algemene vergadering (jaarvergadering) kan het bestuur besluiten meerdere algemene vergaderingen uit te schrijven.

 

Wijze van uitoefening van het stemrecht

Artikel 6.

 1. Bij schriftelijke stemmingen op algemene vergaderingen vormen twee door de voorzitter aan te wijzen stemgerechtigden het stembureau.
 2. Van onwaarde zijn stemmen die:
 • blanco zijn;
 • de namen of het voorstel niet duidelijk aangeven, zulks ter beoordeling van het stembureau.
 1. Een stemgerechtigde die schriftelijk is gemachtigd om de stem van een andere stemgerechtigde uit te brengen, dient deze machtiging vóór aanvang van de vergadering bij de secretaris in te leveren.

 

Diversen

Artikel 7.

 

 1. Wedstrijdreglement
 2. Het bestuur is bevoegd speciale reglementen op te stellen voor diverse te spelen competities.
 3. Alle leden van de vereniging zijn onderworpen aan:
 • Spelregels welke de Nederlands Bridge Bond en het district waartoe de vereniging behoort heeft vastgesteld;
 • de statuten en het huishoudelijk reglement van de vereniging;
 • de door of namens het bestuur opgestelde/op te stellen wedstrijdreglementen;
 • de door of namens het bestuur vastgestelde bridge gedragregels en verstrekte aanwijzingen betrekking hebbende op de regels van ethiek;
 • het naleven van de door de Weco verstrekte aanwijzingen.
 1. Zo mogelijk zal aan het einde van iedere speelavond het behaalde resultaat worden medegedeeld.

 

 1. Website BVK en E-mail
 2. De vereniging heeft haar eigen website (model NBB) dat via internet is te benaderen, te weten: http://www.nbbportal.nl/1056/index.html
 3. Het bestuur heeft te allen tijde het recht, om het in de website opnemen van artikelen/ingezonden stukken, welke volgens haar met de belangen van de vereniging in strijd zijn, te verbieden.
 4. De wedstrijdleiding spant zich in om de uitslag daags volgend op de speelavond via de bekende E-mail adressen van leden te verzenden.
 5. Het verstrekken van relevante stukken, zoals stukken voor de algemene vergadering etc., zullen zoveel als mogelijk via de bekende E-mail adressen van de leden worden verzonden. Indien een lid niet beschikt over E-mail zullen de stukken ter hand worden gesteld.

 

Slotbepaling

Bij toetreding overhandigt de secretaris aan de nieuwe leden een exemplaar van de statuten, het huishoudelijk reglement, de wedstrijdbepalingen en overige reglementen, alsmede een ledenlijst en/of maakt het nieuwe lid er op attent dat deze kunnen worden verkregen/worden ingezien via de Website van de BVK: http://www.nbbportal.nl/1056/index.html

 

-0-

lement BVK

Andere artikelen

Statuten BVK

  Statuten Bridgevereniging De Kwakel (BVK) peildatum 1 april 2007 Deze nieuwe...

25/08/2021 - Hans Wagenvoort

Wedstrijdkalender 2021-2022

  9-sep OPENINGSDRIVE   16-sep Laddercompetitie L1.1 23-sep   ...

23/08/2021 - Hans Wagenvoort